dnes je 20.6.2024

Input:

Formálne náležitosti

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Formálne náležitosti

Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Formálnymi náležitosťami rozhodnutia sú v zmysle ustanovení Správneho poriadku:

  • - označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
  • - dátum vydania rozhodnutia,
  • - meno a priezvisko fyzickej osoby a/alebo názov právnickej osoby, ktorá je adresátom rozhodnutia,
  • - úradná pečiatka a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby,

Osobitné formálne náležitosti musí mať rozhodnutie vyhotovené v elektronickej podobe, ktoré nemusí obsahovať úradnú pečiatku a podpis oprávnenej osoby, ale je správnym orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy (ako napríklad zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ako „Stavebný zákon”)) môžu ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia.