dnes je 20.6.2024

Input:

Materiálne náležitosti

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Materiálne náležitosti

Mgr. Ivan Poruban, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Materiálnymi (obsahovými) náležitosťami rozhodnutia sú v zmysle ustanovení Správneho poriadku:

  • - výrok rozhodnutia,
  • - odôvodnenie rozhodnutia, a
  • - poučenie o opravnom prostriedku.

Výrok rozhodnutia musí obsahovať úpravu konkrétnych práv a povinností konkrétnych účastníkov konania (rozhodnutie vo veci). Zároveň v rámci výroku musí správny orgán uviesť ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého rozhodol, prípadne musí uviesť aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre túto povinnosť lehotu, ktorá nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.1

V odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení