dnes je 21.6.2024

Input:

Kolaudačné rozhodnutie

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4 Kolaudačné rozhodnutie

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Kolaudačné rozhodnutie

................................................................................

názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom

(územne príslušná obec, resp. mesto s uvedením sídla obecného, resp. mestského úradu)

Číslo ..........................

(miesto)............. (dátum)................

Vec: ..................................................................................................................

(meno a priezvisko, resp. názov a adresa, resp. sídlo navrhovateľa/ov, ktorý/í je/sú stavebníkom/mi)

• - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

R o z h o d n u t i e

....................... (meno a priezvisko, resp. názov a adresa navrhovateľa/ov) podal dňa .......... návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu, resp. zmenu stavby ............... (označenie stavby, resp. zmeny stavby), povolenú