dnes je 20.6.2024

Input:

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 2

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.2 Výpis z katastra nehnuteľností – vzor č. 2

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Okresný úrad Bratislava

katastrálny odbor

V Ý P I S  Z K A T A S T R A N E H N U T E Ľ N O S T Í

Okres: Bratislava II

Obec: BA – m. č. RUŽINOV Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2020

Katastrálne územie: RUŽINOV Čas vyhotovenia: 15:49:53

————————————————————————————————————————

V Ý P I S Z L I S T U V L A S T N Í C T V A č. 3

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra ”C” evidované na katastrálnej mape

————————————————————————————————————————

Parcelné Výmera Druh Charakter – Prísluš. právne číslo

Číslo v m2 pozemku ristika k ZÚO vzťah EL

————————————————————————————————————————

2618/1 298 Záhrady 1 447

2618/2 34 Zastavané plochy a nádvoria 2 1 447

2619 98 Zastavané plochy a nádvoria 1 447

————————————————————————————————————————

Legenda:

Prísluš. k ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce

1 - pozemok v zastavanom území