dnes je 7.6.2023

Input:

Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 3

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.3 Výpis z katastra nehnuteľností - vzor č. 3

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Okresný úrad Bratislava

katastrálny odbor

V Ý P I S Z K A T A S T R A N E H N U T E Ľ N O S T Í

Okres: Bratislava II

Obec: BA-m.č. RUŽINOV Dátum vyhotovenia: 29.09.2020

Katastrálne územie : RUŽINOV Čas vyhotovenia: 15:51:58

————————————————————————————————————————

V Ý P I S Z L I S T U V L A S T N Í C T V A č. 579

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mape

————————————————————————————————————————

Parcelné Výmera Druh Charakte- Prísluš. Právny Číslo

číslo v m2 pozemku ristika k ZÚO vzťah EL

————————————————————————————————————————

1907 783 Zastavané plochy a nádvoria 1 894

————————————————————————————————————————

Legenda:

Prísluš. k ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce

1 - pozemok v zastavanom území obce

Stavby

————————————————————————————————————————

Súpisné na parcele Druh