dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutia

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1 Vzor návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

....................................................................................................................................................

(názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom – územne príslušná obec, resp. mesto s uvedením sídla obecného, resp. mestského úradu)

V ........................... dňa ....................

Vec: Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa § 35 ods. 1 SZ stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Žiadosť by mala obsahovať tieto náležitosti:

1) Meno, priezvisko fyzickej osoby a názov obchodné meno a adresa (sídlo) právnickej osoby navrhovateľa (navrhovateľov).

2) Predmet územného rozhodnutia doložený dokumentáciou spracovanou oprávnenou osobou s oprávnením na podnikateľskú činnosť a na uskutočňovanie stavieb