dnes je 27.3.2023

Input:

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.14 Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov

Kolektív autorov


Stiahnuť vzor

Žiadosť o vyjadrenie súhlasu na výrub drevín podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

A) Údaje o žiadateľovi

Priezvisko a meno (názov/obchodné meno): .......................................................................

Trvalý pobyt (sídlo): ..............................................................................................................

B) Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie

Katastrálne územie : ...............................................................................................................

Druh pozemku : ......................................................................................................................

Číslo parcely : uvedené na Liste vlastníctva č. .... vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom