dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor žiadosti o zápis záložného práva

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.5 Vzor žiadosti o zápis záložného práva

Kolektív autorov


Stiahnuť dokument

Bytové družstvo ............................................................, sídlo: ...........................

IČO: ............................................

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu ................., oddiel: Dr, vložka číslo: ......

Okresný úrad

katastrálny odbor

V ................................ dňa ...................................

Vec: Žiadosť o zápis záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov – k listu vlastníctva č. .........

BD................... ako správca bytového domu ............................ na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy eviduje voči vlastníkovi bytu č. ..... na ulici ............ v ................... ku dňu xx. xx. 20xx pohľadávku vo výške ...............,- eur za neuhradené príspevky do FPÚO domu.

Na zabezpečenie