dnes je 21.7.2024

Stavebné povolenie v praxi
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe Stavebné povolenie v praxi sú spracované odborné profesijné informácie, ktoré rozoberajú problematiku stavebného povolenia. V online knihe sú spracované informácie týkajúce sa  stavebného povolenia a aj jeho vývoja z hľadiska prípravy novej právnej úpravy v oblasti stavebného práva. Online kniha je písaná odborníkmi, ktorí majú so stavebným povolením dlhoročné skúsenosti. 

Dôležité je uvedomiť si, že v súlade s kvalitou prípravy podkladov pre stavebné povolenie, ovplyvníte i možný časový priebeh celého stavebného konania v praxi.  Online kniha je doplnená množstvom vzorov zmlúv a právnych podaní, ktoré so stavebným konaním súvisia.

V rámci predplatného online knihy garantuje bezplatný odpovedný servis na tému stavebné konanie v praxi a minimálne 4 webináre otázok a odpovedí počas predplatného. 

POZOR! Výhodou online knihy je, že si môžete prejsť Vaše problémy a otázky s odborníkom z praxe, ktorý odpovie na Vaše otázky.

V online knihe okrem odborne spracovaných článkov nájdete i samotné znenie stavebného zákona a príslušných právnych predpisov.

Súčasťou predplatného online knihy je teda i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe. K online knihe je i 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti stavebného povolenia a jeho konania v praxi.

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Hlavné časti on-line knihy:

Rekodifikácia stavebného práva

Ciele rekodifikácie stavebného práva uvedené v Programových vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 a 2021-2024

Situácia ohľadne rekodifikácie stavebného práva pred MPK z mája a júla 2021

Legislatívny proces 2021/226 (postup pri povoľovaní stavby, prístavby alebo nadstavby podľa návrhu zákona o výstavbe z mája 2021)

Legislatívny proces 2021/348 (postup pri povoľovaní stavby, prístavby alebo nadstavby podľa návrhu zákona o výstavbe z júla 2021)

Stavebné povolenie - povaha, obsah a proces jeho vydania

Správne rozhodnutie vo všeobecnosti

Správny akt

Normatívny správny akt

Individuálny správny akt

Náležitosti správneho rozhodnutia

Formálne náležitosti

Materiálne náležitosti

Členenie správnych rozhodnutí

Konštitutívne, deklaratórne a zmiešané rozhodnutia

Rozhodnutia in rem a rozhodnutia in personam

Meritórne rozhodnutia a procesné rozhodnutia

Stavebné povolenie ako správne rozhodnutie

Vydanie stavebného povolenia

Kedy sa vyžaduje stavebné povolenie?

Príslušnosť správneho orgánu

Začiatok stavebného konania

Účastníctvo v stavebnom konaní

Čo skúma stavebný úrad v stavebnom konaní?

Zamietnutie žiadosti o udelenie stavebného povolenia

Vyhovenie žiadosti o udelenie stavebného povolenia

Námietky vlastníkov susedných nehnuteľností ako účastníkov stavebného konania

Odvolanie proti stavebnému povoleniu

Zmena stavebného povolenia

Výber z rozhodovacej praxe súdov

K otázke účastníctva v stavebnom konaní a subsidiárnej (ne)aplikácii Správneho poriadku

K otázke hrozby zásahu do práv vlastníka

Koncentračná zásada v stavebnom konaní

K pojmu verejný záujem v kontexte povoľovania stavby

K povoľovaniu stavby, ktorá sa má užívať ako prevádzkareň

K povahe záväzného stanoviska z pohľadu jeho preskúmateľnosti správnym súdom

K spôsobu ukladania pokút za správne delikty podľa Stavebného zákona

K limitom voľnej úvahy stavebného úradu pri určovaní režimu uskutočňovania stavieb

Vzory zmlúv a právnych podaní pre stavebné povolenie

  Autorský kolektív

  Mgr. Ivan Poruban
  Mgr. Ivan Poruban

  Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.

  JUDr. Milan Sklenár
  JUDr. Milan Sklenár

  Je hlavným štátnym radcom na sekcii legislatívnej na Ministerstve dopravy a výstavby SR a externý doktorand na katedre správneho a environmentálneho práva na Právnickej fakulte, Univerzity Komenského v BA.

  Spokojní zákazníci online knihy

  "Problematika stavebného povolenia je dosť komplikovaná a online kniha mi pomohla sa v tejto problematike zorientovať, oceňujem aj odpovedný servis, ktorý mám možnosť využívať ako zákazník ."
  Jozef K., Trenčín

  "Online knihu Stavebné povolenie v praxi aktívne využívam pri svojej práci, v rámci práce mi pomáhajú aj denne aktualizované právne predpisy."
  Jana H., Bratislava

   
  Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

  Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

  Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

  Zmluva o dielo v roku 2024

  V podcaste sa zhovárame s našimi hosťami o zmluve o dielo v roku 2024. Zmluva o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ...

  Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

  Stavebný zákon a vydávanie súpisných čísiel k nehnuteľnostiam v roku 2024

  Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

  Dátum: 26.7.2024

  Čas konania: 11:00 - 12:00

  Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

  Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe - § 16 až § 24 a zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní - § 1 až § 3, § 44 až § 46, § 53 až § 59 (praktické vysvetlenia k ustanoveniam uvedených zákonov)

  Lektor: Mgr. Ivan Poruban

  Dátum: 17.10.2024

  Čas konania: 13:00 - 14:00

  Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

  Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

  Registrácia je záväzná!

  Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

  VESTNÍKY MINISTERSTIEV